Kurumsal.TV

Konkordato Nedir? Kimler Konkordato İlan Edebilir?

Konkordato Nedir? Kimler Konkordato İlan Edebilir?

10 Ocak 2019 14:10

Konkordato İşlemlerinde Kolaylıklar

 
15 Mart 2018 tarih ve 30361 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7101 sayılı İcra İflas Kanunu değişikliği ile adi konkordato hükümlerinin tamamı ve iflasın ertelenmesi yürürlükten kaldırılarak bunun karşılığında konkordato olarak bildiğimiz yönteme kolaylıklar getirilmiştir ve basitleştirilmiştir.
 
Reel piyasada işlerini yapan, ahlaklı dürüst tacirler için, önemli bir alacağını alamadığı veya Banka kredilerinde yenilemenin geciktiği durumlarda yüzlerce işçinin veya alacaklı tarafların madur olmaması için bir süreliğine koruma kalkanı diyebiliriz.
 

·     Geçici mühlet kararı süresince (3 ay+2 ay) zarfında borçlu hakkında icra iflas takibi başlatılamaması ve başlamış takiplerin durdurulması, 

·     Teminatın sadece İİK m. 206 da birinci sırada yer alan imtiyazlı alacaklıların alacakları ve konkordato komiserinin onayıyla doğan alacaklıların alacakları için aranması, 
·     Nisapta kolaylık sağlanması ve harç yükümlülüklerinin azaltılması öncelikle sayılabilir.
 
 
1- Kimler konkordato talep edebilir?  
Konkordato borçlu veya alacaklı tarafından talep edilebilir. 
2- Konkordato için yetkili ve görevli mahkeme hangisidir?
Asliye ticaret mahkemesidir.
3- Konkordato talebine eklenecek belgeler nelerdir?
Konkordato talebine aşağıdaki belgeleri eklenir: 
a) Konkordato Ön Projesi:
- Borçlunun borçlarını hangi oranda veya vadede ödeyeceğini,
- Bu kapsamda alacaklıların alacaklarından hangi oranda vazgeçmiş olacaklarını,
- Ödemelerin yapılması için borçlunun mevcut mallarını satıp satmayacağını,
- Borçlunun faaliyetine devam edebilmesi ve alacaklılara ödemelerini yapabilmesi için gerekli mali kaynağın sermaye artırımı veya kredi temini yoluyla yahut başka bir yöntem kullanılarak sağlanacağını, ihtiva eden Konkordato Ön Projesi konkordato talebine ek yapılacaktır.
b) - Borçlunun malvarlığının durumunu gösterir belgeler;
- Türk Ticaret Kanununa göre hazırlanan son bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu,
- Hem işletmenin devamlılığı esasına göre hem de aktiflerin muhtemel satış fiyatları üzerinden hazırlanan ara bilançolar,
- Ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdikleri ile elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin e-defter berat bilgileri,
- Borçlunun malî durumunu açıklayıcı diğer bilgi ve belgeler,
- Maddi ve maddi olmayan duran varlıklara ait olup defter değerlerini içeren listeler,
- Tüm alacak ve borçları vadeleri ile birlikte gösteren liste ve belgeler.
c) Alacaklıları, alacak miktarlarını ve alacaklıların imtiyaz durumunu gösteren liste.
d) Konkordato ön projesinde yer alan teklife göre alacaklıların eline geçmesi öngörülen miktar ile borçlunun iflâsı hâlinde alacaklıların eline geçebilecek muhtemel miktarı karşılaştırmalı olarak gösteren tablo.
e) Finansal Analiz Raporu: Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan ve konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu gösteren finansal analiz raporları ile dayanakları. (Bu şart 3.6.2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi kapsamında küçük işletmeler bakımından uygulanmaz)
Sunulan mali tabloların tarihi, başvuru tarihinden en fazla kırk beş gün önce olabilir.
4- Komiser atanması ve geçici mühlet, kesin mühlet süresi nasıldır?
Mahkeme, geçici mühlet kararıyla birlikte konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla bir geçici konkordato komiseri görevlendirir. 
Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğunun anlaşılması hâlinde borçluya bir yıllık kesin mühlet verilir. 
 
Konkordato mühleti konkordato borçlusunun durumunun iyileşmesi sebebiyle de kaldırılabilecektir. İyileşme kavramı, borçlunun alacaklılara tam ve zamanında ödeme yapabilecek şekilde ödeme gücünü kazanması anlamını taşımaktadır.
 
5- Alacaklılar kurulu nasıl oluşturulmaktadır?
 
Mahkemece, kesin mühlet kararıyla beraber veya kesin mühlet içinde uygun görülecek bir zamanda yedi alacaklıyı geçmemek, herhangi bir ücret takdir edilmemek ve tek sayıda olmak kaydıyla ayrıca bir alacaklılar kurulu oluşturulabilir.
 
 

#finansman #finans #denetim #iç denetim #Davos #bağımsız denetim #Financial #muhasebe #due dilligence #bağımsız denetim şartları #bağımsız denetim kriterleri #Halka Arz #Yabancı Yatırım #Fon #Özel pazar #Gelişen İşletmeler Piyasası #Gip #Melek Yatırımcı #venture Capital #denetim #sınırlı denetim #konkordato #Borsa #Borsa İstanbul #Bist #Spk #yabancı yatırımcı #yabancı ortak #yurtdışı finansman #yabancı finansman #refinansman #finansman savaşları #ipo #yeni küresel sistem #küreselleşme #globalleşme #FED #faiz artışı #yenilenebilir enerji